Trường THCS Phổ An
Trường THCS Phổ An
Đức Phổ - Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553972136 - Email: c2phoan.quangngai@moet.edu.vn
04:22 EDT Thứ hai, 20/05/2019
RSS

Giới thiệu Website

Thời khóa biểu

  • Ảnh 02
  • Ảnh 03

Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Tìm kiếm Google

Chia sẻ Facebook

Bạn bè, người thân

Banner quảng cáo online

Quảng cáo truyền hình

Bảng, biển, tờ rơi QC

Các hình thức QC khác

Quảng cáo
Bộ GD&ĐT
Thi toán online

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 60

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2219

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 177809

Trang nhất » Tin tức » Tin tức - sự kiện » Tin nội bộ

QUY CHẾ thực hiện chương trình hành động chống lãng phí; thực hanh tiết kiệm , năm 2017 của trường

Thứ ba - 25/07/2017 21:40
CB-GV-NV nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế nầy- Hiệu trưởng
PHÒNG GD ĐT ĐỨC PHỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
      Số:      /QĐ-THCS                                    Phổ An, ngày 20 tháng 07  năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Năm 2017
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHỔ AN
 
Căn cứ luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP, ngày 08/09/2014 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Căn cứ quyết định số 322/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ quyết định số 1711/QĐ-UBND, ngày 25/5/2017 của UBND huyện Đức Phổ về việc Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ phận Kế toán nhà trường,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận;
-PGD&ĐT (b/c);
-Web site (c/k);
-CB-GV-NV (t/h);
-Lưu :VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Thành Chung
 
 
 
 
PHÒNG GD ĐT ĐỨC PHỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHỔ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020
(Kèm theo quyết định số    /QĐ-THCS, ngày 20/7/2017)
 
Trường THCS Phổ An xây dựng chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 như sau:
I. Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm
1. Mục tiêu.
Đẩy mạnh THTK, CLP trong mọi hoạt động của nhà trường. tập trung nhiều pháp để nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. ổn định đời sống cán bộ, giáo viên và nhân viên, bảo đảm an sinh xã hội.
2. Yêu cầu.
Đẩy mạnh THTK, CLP trong năm 2017 để góp phần hoàn thành nhiệm vụ cũng cố, giữu chuẩn của trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2020.
THTK, CLP là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hợc sinh trong thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường và gắn kết với các ngành, lĩnh vực để tạo sự chuyển biến tích cực trong THTK, CLP.
THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng. Nhà nước. gắn với việc đổi mới dạy và học theo hướng tích cực. đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.
THTK, CLP phải được tiến hành đòng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.
THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.
3. Nhiệm vụ trọng tâm.
          Xây dựng và hiện chương trình THTK, CLP NĂM 2017, đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng để giữ chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Để đạt được các yêu cầu, việc THTK, CLP giai đoạn 2017-2020 cần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
  • Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đơn vị.
          -   Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số19/2016/NQ-HĐND của Hội động nhân dân huyện Đức Phổ.
- Quản lý chặt chẽ thu – chi ngân sách nhà nước. đảm bảo chi đúng, chi đủ. Chỉ thực hiện chi nguồn ngân sách nhà nước khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Triệt để tiết kiệm nguồn chi ngân sách, lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu được phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện, không tăng chi thường xuyên trừ lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách được giao.
          - Chống lãng phí trong thực hiện mua sắm tài sản nhà nước thông qua đẩy mạnh mua sắm theo phương thức tập trung. Hạn chế tối đa mua sắm các tài sản đắt tiền, không thực sự cần thiết.
          - Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu tinh giản biên chế ở mức tối đa. Trên cơ sở nâng cao hiệu quả, hiệu suất làm việc trong đơn vị.
          -  Có kế hoạch và quy hoạch về sử dụng đất được giao trong đơn vị.
          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chương trình THTK, CLP của đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến thực sự trong THTK, CLP.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra, công khai kết quả kiệm tra theo quy định của pháp luật.
II. Một số chỉ tiêu tiết kiệm.
      1. Công tác triển khai, phổ biến
         - Nhà trường luôn triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo; hướng dẫn của cấp trên về công tác THTK, CLP trong đơn vị.
         - Tiết kiệm chi ngân sách triệt để cả trong lập dự toán và khi tổ chức thực hiện. Kiểm soát chặt chẻ nguồn ngân sách được giao.
      2.Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.
- Trong năm 2017 tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Giảm tỷ trọng chi thường xuyên, trong đó:
- Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước. tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản lương và phụ cấp có tính chất lương), nhất là các khoản chi mua sắm, sửa chữa. Nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. phấn đấu tiết kiệm khoản 12 % các khoản chi hội nghị, tổng kết, hội thi, điện, nước, VPP, công tác phí.
- Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong công tác giáo dục, ưu tiến cho công tác phổ cập, sửa chữa nâng cấp trang thiết bị dạy học, phòng học, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, phát triển. Triển khai có hiệu quả chế độ học phí, nhằm bảo đảm sự chia sẻ hợp lý giữa nhà nước và người học.
- Tiếp tục đổi mới cơ chế tự chủ, theo hướng tăng cường tự chủ về thực hiện nhiệm vụ. triển khai hiệu quả Nghị định 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập.
- Đổi mới phương thức quản lý ngân sách theo luật ngân sách .
       3. Trong quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.
          - Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, phải được quản lý và sử dụng đúng mục đích. Có hiệu quả, đúng chế độ tiêu chuẩn.
          - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 25/08/2014 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác quản lý các trụ sở.
- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
       4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tinh giảm biên chế của chính phủ; đội ngũ cán bộ, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý. Đủ trình độ và năng lực thi hành nhiệm vụ, phục vụ sự đổi mới giáo dục. nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định tinh giản biên chế, phấn đấu tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% so với năm 2015.
- Thực hiện quản lý chẽ thời gian lao động. kiểm tra, giám sát chất lượng, bảo đảm hiệu quả công việc.
- Thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.
III. Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm.
    1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.
- Tiếp tục thông tin, phổ biến pháp luật THTK, CLP và các chủ trường, chính sách của Đảng và nhà nước có liên quan THTK, CLP. Thông qua hội nghị quán triệt, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, viên chức. nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm. qua đó thống nhất nhận thức và hành động trong đội ngũ, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong THTK, CLP.
- Tuyên dương, biểu dương gương người tốt, việc tốt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Kịp thời phê phán các cá nhân vi phạm quy định về THTK, CLP.
    2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện THTK, CLP.
          - Tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát. Công khai, minh bạch chi ngân sách.
          - Thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ minh bạch, dân chủ và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính.
     3. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP.
- Ngườì đứng đầu đơn vị phải thực hiện công khai theo quy định của pháp luật, nhất là công khai việc sử dụng các nguồn tài chính ngân sách và ngoài ngân sách.
- Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.
     4. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về THTK, CLP.
- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình THTK, CLP.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm.
- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn qũy tài chính ngoài ngân sách.
- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất, trụ sở làm việc, nhà công vụ, trang thiết bị, máy móc.
- Kiểm tra việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất.
- Đối với các vi phạm bị phát hiện sau kiểm tra phải kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết. thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu để xảy ra lãng phí.
IV. Tổ chức thực hiện.
- Căn cứ chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí tại đơn vị.
- Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện THTK, CLP.
- Tăng cường công tác tự kiểm tra THTK, CLP trong phạm vị quản lý.
- Thực hiện công khai THTK, CLP, đặc biệt công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.
- Báo cáo tình hình thực hiện THTK, CLP.
Trên đây là chương trình THTK, CLP năm 2017 của trường THCS Phổ An, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn sẽ được đưa ra bàn bạc thảo luận trong cấp ủy, BGH để thông nhất triển khai thực hiện.
 
 
                                                 -----------------------------------

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin cùng chuyên mục

Thành viên

Tin mới nhất

Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục
Vì sự phát triển của giáo dục

Lời hay ý đẹp

Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.

Hỗ trợ khách hàng